bezemocji

11 tekstów – auto­rem jest be­zemoc­ji.

Zacznij trzy­mać się twar­dych faktów i żyj . 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 31 października 2015, 22:31

Bez ki­lometrów , a jed­nak związek na od­ległość . 

myśl
zebrała 4 fiszki • 30 października 2015, 22:46

Możesz być niekocha­ny , możesz za­pom­nieć co to znaczy ludzki do­tyk i czy­jaś obec­ność ,ale dopóki wal­czyć o swo­je marze­nia to znaczy że jes­teś nieby­wale silny. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 16 października 2015, 20:30

Jak poz­nać , że je­mu za­leży? A jak mu to oka­zać ? 
Sko­ro wiemy o so­bie zbyt mało , żeby się kochać ...a zbyt dużo, żeby być dla siebie ni­kim . 

myśl
zebrała 4 fiszki • 27 września 2015, 22:51

Ro-zszar­ga­ne ser­ce, co to nie może już gro­madzić nic głębo­kiego, bo ma ur­wa­ne dno i wszys­tko przecieka. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 8 września 2015, 22:59

Pamiętaj.

Kiedy ja zapomnę…
Ty pamiętaj.
Pa­miętaj mo­je oczy ,
Pa­miętaj mo­je włosy,
Pa­miętaj mój uśmiech,
Mo­je dłonie i mój dotyk
Pamiętaj…
Kiedy ja za­pomnę samą siebie. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 5 września 2015, 12:21

Wczo­raj nie wiele wie­działam ,
Dziś nie wiem nic więcej wcale. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 4 września 2015, 21:02

Naj­piękniej­sza baj­ka z dzieciństwa nie była tak piękna , jak ta Je­go o miłości do mnie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 3 września 2015, 19:48

Wiesz co jest naj­gor­sze? Cho­ciaż wo­lałabym żebyś nie wie­dział , kim­kolwiek jes­teś , życzę Ci żebyś nig­dy się o tym nie prze­konał.. Naj­gor­sze jest to uczu­cie kiedy sta­jesz się dla ko­goś ważny [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 2 fiszki • 2 września 2015, 18:06

Nie da się być dla ko­goś, kiedy ten ktoś te­go nie chce , po pros­tu się nie da wiesz? 

myśl
zebrała 3 fiszki • 16 sierpnia 2015, 17:21
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

31 października 2015, 23:48CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Zacznij trzy­mać się twar­dych [...]

31 października 2015, 22:31bezemocji do­dał no­wy tek­st Zacznij trzy­mać się twar­dych [...]

30 października 2015, 22:46bezemocji do­dał no­wy tek­st Bez ki­lometrów , a [...]

16 października 2015, 21:39krysta sko­men­to­wał tek­st Możesz być niekocha­ny ,możesz [...]

16 października 2015, 20:30bezemocji do­dał no­wy tek­st Możesz być niekocha­ny ,możesz [...]

27 września 2015, 22:51bezemocji do­dał no­wy tek­st Jak poz­nać , że [...]

8 września 2015, 22:59bezemocji do­dał no­wy tek­st Ro-zszargane ser­ce, co to [...]

5 września 2015, 21:57Cris sko­men­to­wał tek­st Pamiętaj.  

5 września 2015, 12:21bezemocji do­dał no­wy tek­st Pamiętaj.  

4 września 2015, 21:02bezemocji do­dał no­wy tek­st Wczoraj nie wiele wie­działam [...]